Reklamation

För att kunna reklamera en produkt måste du uppvisa/bifoga kvitto eller följesedel.


Visar det sig att skadan är ett handhavandefel eller om produkten är felfri debiteras kunden från 500 kr för testarbetet. Brand & Sjukvårdsakademien ansvarar ej för kostnader som kan uppstå på grund av en defekt vara. Vid eventuell tvist följer Brand & Sjukvårdsakademien Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.
Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Brand & Sjukvårdsakademiens sida, som gör att Brand & Räddningsakademien ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Brand & Sjukvårdsakademien befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.